researchED Haninge 2018

Article for discussion at researchED Haninge is Open Access and can be downloaded here:

‘What Counts When it Comes to School Enjoyment and Aspiration in the Middle Grades’
Megan L. Smith, Michael J. Mann, Zornitsa Georgieva, Reagan Curtis & Christine J. Schimmel (2016)

Google translation to Swedish of abstract:
Unga ungdomar och de mellanliggande utbildare som arbetar med dem står inför många spännande men krävande utmaningar under denna viktiga utvecklingsperiod. Enligt scenmiljöpassformsteori påverkar graden av vilka medelklass studenter uppfattar en bra passform mellan skolmiljön och deras behov deras akademiska och livsutfall. Författarna försökte bygga på mellannivåforskning genom att studera i vilken utsträckning studerandes behov stöds av skolmiljöfaktorer och hur denna “passform” avser två akademiska utfallsvariabler: skolnöjdhet och aspiration. Provet bestod av medelstora studenter (N = 1.027) mellan 10 och 14 år. Hierarkiska logistiska regressionsanalyser genomfördes. Efter kontrollen för ålder, etnicitet och kön infördes fyra abonner (behov av sociala färdigheter, psykisk hälsa, akademisk och karriärbehov, och skolstöd) som potentiella prediktorer. Båda modellerna var signifikanta och stod för ~ 20% av variansen. Denna studie tyder på att utbildare, rådgivare och administratörer på medellång nivå kan ha nytta av att överväga sätt att förbättra matchningen mellan elevernas och mellankvalitets inlärningsmiljö, särskilt genom att överväga icke-akademiska faktorer som ett sätt att ge indirekt men kraftfullt stöd för akademisk och livsframgång.